Loading...

Na przestrzeni ostatnich lat trwają coraz bardziej intensywne poszukiwania przyjaznych dla środowiska metod usuwania zanieczyszczeń. Jedną z najbardziej obiecujących technik jest fotokatalityczna degradacja w obecności nanocząstek TiO2. Specyficzne właściwości ditlenku tytanu są szeroko wykorzystywane m.in. do przygotowania nowoczesnych powłok samoczyszczących znajdujących zastosowanie w obszarze produktów higienicznych, kosmetycznych oraz ochrony zdrowia publicznego.

Wodorozcieńczalna powłoka samoczyszcząca CoViGuard24h/7 tworzy środowisko, w którym drobnoustroje w wyniku działania światła widzialnego i/lub sztucznego promieniowania UV zostają zneutralizowane. Produktami końcowymi takiej degradacji są dwutlenek węgla oraz woda. Powierzchnia pokryta CoViGuard24h/7 przez 30 dni wykazuje czystość na poziomie zbliżonym, a często przewyższającym wartości po dezynfekcji. Pomiary luminometrem wskazują utrzymujące się wartości na poziomie <<500 RLU (Relative Luminescence Unit).

Produkt CoViGuard24h/7 można stosować na powierzchnie gładkie (tj. metal, szkło oraz plastik) w miejscach publicznych znajdujących się w obiektach o dużym natężeniu ruchu, takich jak: przyciski w windach, poręcze przy schodach, klamki, balustrady, windy, parkomaty, paczkomaty, panele w bankomatach, wzbudzane ręcznie sygnalizacje świetlne, włączniki światła i wiele innych.. Wykorzystywana technologia mogłaby pozytywnie wpłynąć na komfort użytkowania miejsc publicznych.

Aplikacja CoViGuard24h/7 jest niezwykle prosta. Wystarczy rozpylić preparat za pomocą triggera na dedykowaną powierzchnię i po minucie wetrzeć produkt ściereczką z mikrofibry. Produkt jest gotowy do użycia.

Zasada działania powłoki samoczyszczącej CoViGuard 24h/7

Działanie powłoki CoViGuard 24h/7 oparte jest na procesie fotokatalizy zachodzącej z udziałem światła w obecności TiO2, który generuje powstawanie reaktywnych from tlenu (RFT), głównie O2-∙ i ∙OH odpowiedzialnych za rozkład zanieczyszczeń organicznych, bakterii i wirusów utleniając je do H2O i CO2. RFT rozkładają materię organiczną powodując zaburzenie błony komórkowej, po którym następuje utrata niezbędnych funkcji, takich jak aktywność oddechowa prowadząca do śmierci komórki. Na skutek odziaływania z promieniowaniem zabrudzenia nagromadzone na hydrofilowych powierzchniach pokrytych nano-TiO2 ulegają dekompozycji, tracą swoją przyczepność i z łatwością mogą zostać zmyte. Fotokatalityczna produkcja rodników hydroksylowych przez TiO2 przyspiesza rozrywanie wiązań chemicznych w lotnych związkach organicznych, co sprawia, że gazy stają się nieszkodliwe dla ludzi. Dodatkowo oczyszczają przy tym powietrze z nieprzyjemnych zapa­chów (np. moczu, fekaliów, tlenku azotu, formaldehydu, benzyny).

OCENA CZYSTOŚCI POWIERZCHNI

Luminometr służy do błyskawicznego monitorowania czystości mikrobiologicznej i higieny powierzchni roboczych, czystości rąk oraz wody poprzez pomiar bioluminescencji, powstającej w trakcie enzymatycznego rozkładu ATP, AMP i ADP. Wynik widoczny jest już po kilkunastu sekundach.

.

Interpretacja wyników:

Przykładowe wartości czystości powierzchni mierzone luminometrem:

 • 13 000 RLU – dłoń

 • 16 000 RLU – klamka

 • 6 000 RLU – długopis

 • 20 000 RLU – WC

Wykres przedstawiający wartość RLU w czasie po naniesieniu powłoki CoViGuard24/7 na podłoże szklane:

Firma HydroSafeGuard S.A zaaplikowała powłokę CoViGuard 24h/7 w miejscach, które są wyjątkowo narażone na działanie zanieczyszczeń organicznych:

 1. Poradnia Zdrowie Bałuty ul. Limanowskiego 104, 91-042 Łódź

    2. Klinika Zdrowie i Uroda ul. Aleksandrowska 149; 91-154 Łódź

Wyniki pomiarów przeprowadzonych po 1, 3 oraz 30 dniach od aplikacji CoViGuarda24h/7 kształtują się odpowiednio:

REALIZACJA ZAMÓWIEŃ:

 • Możliwe wielkości opakowań jednostkowych: butelka HDPE 0,5l z triggerem; kanister HDPE 5l

 • Minimalne zamówienie to: 1 paleta

opakowanie

ilość opakowań na palecie

ilość litrów na palecie

butelka HDPE 0,5l z triggerem

780

390

kanister HDPE 5l

114

570

 • Realizacja zamówienia:

ilość

czas realizacji zamówienia

warunek

poniżej 10 ton

10 dni roboczych

wpłata zaksięgowana na koncie/ przesłanie potwierdzenia przelewu

powyżej 10 ton

przesyłka 1 tony dziennie lub 10 ton co 10 dni roboczych

wpłata zaksięgowana na koncie/ przesłanie potwierdzenia przelewu

DANE TECHNICZNE

 1. Grubość powłoki nałożonej jednokrotnie wynosi 4µm.

Testy odporności mechanicznej

Badania wykonane przez firmę Anticorr

 1. Badanie przyczepności metodą siatki nacięć według normy PN-EN ISO 2409 wskazuje, iż produkt CoViGuard24h/7 posiada idealną przyczepność do podłoży, tj: metal, szkło, plexi.

3. Badanie odporności na zarysowanie wykonane sklerometrem marki TestAn z rysikiem z węglika wolframu według normy PN-EN ISO 1518-1 wskazuje, iż:

– powłoka nałożona na metalu przy sile 0,5N ulega zarysowaniu, natomiast przy sile 1N oraz 2N ulega zdarciu,

– powłoka nałożona na plexi przy sile 0,5N ulega zarysowaniu, natomiast przy sile 1N oraz 2N ulega zdarciu,

– powłoka nałożona na szkle przy sile 0,5N, 1N oraz 2N ulega zdarciu.

 1. Badanie twardości powłoki przy użyciu wahadłowego testera twardości Koening/ Persoz według normy PN-EN ISO 1522 wskazuje, iż:

– powłoka CoViGuard24h/7 naniesiona na metal zwiększyła twardość powierzchni,

– powłoka CoViGuard24h/7 naniesiona na szkło nieznacznie zmniejszyła twardość powierzchni.

Testy starzeniowe

Badania wykonane przez firmę Anticorr

– 30h ekspozycji w komorze starzeniowej odpowiada w przybliżeniu 30 dniom naturalnej ekspozycji na światło słoneczne,

– dla każdego z poniższych badań pomiaru dokonywano przed i po 30h ekspozycji w komorze TestAn Xentest 2200,

– wszystkie pomiary zostały wykonane na certyfikowanych kartach Leneta.

 1. Pomiar różnicy barwy wykonany według normy PN-EN ISO 7724-3:2013 z wykorzystaniem kolorymetru TestAn DT-110, wskazuje, iż powłoka jest idealnie przezroczysta i standardowy obserwator nie zauważy różnicy barw.

 1. Pomiar połysku wykonany według normy PN-EN ISO 2813:2014-11 przy pomocy połyskomierza TestAn DT-060, wskazuje iż pokrycie powierzchni o wysokim połysku impregnatem CoViGuard nieznacznie zmniejsza jej połysk, natomiast wpływ promieniowania UV stopniowo niweluje ten efekt.

 2. Pomiar siły krycia wykonany według normy PN-EN ISO 2814:2016 przy pomocy reflektometru TestAn DT-100, wskazuje, iż powłoka posiada wysoką przeźroczystość.

Aktywność przeciwdrobnoustrojowa

Badanie wykonane przez Politechnikę Łódzką

W badaniach wykorzystano mikroorganizmy należące do Amerykańskiej Kolekcji Czystych Kultur ATCC, przechowywane w Kolekcji Czystych Kultur ŁOCK 105 PŁ: bakterie gramujemne pałeczki Escherichia coli ATCC 10536, bakterie gramdodatnie ziarniaki Staphylococcus aureus ATCC 6538, drożdże Candida albicans ATCC 10231, pleśnie Aspergillus niger ATCC 16404. Drobnoustroje należą do różnych grup (bakterie, grzyby), różnią się morfologią, fizjologia i wrażliwością na biocydy.

 1. Badania aktywności przeciwdrobnoustrojowej impregantu wobec testowanych drobnoustrojów wykonano w pierwszym etapie metodą studzienkową oraz krążkową. Drobnoustroje posiewano metodą wgłębną na pożywki mikrobiologiczne: TSA, (Tryptic Soy Agar, Merck) (bakterie), MEA (Malt Extract Agar, Merck) (drożdże, pleśnie) i inkubowano w warunkach temperatura 37°C, czas 24-48 godz. (bakterie, drożdże), 27°C, 5 dni (grzyby). Aktywność impregnatu sprawdzano metodą studzienkową (przed inkubacją wycinano korkoborem studzienki do których dodawano 250 ml impregantu) lub metodą krążkową (na jałowe krążki bibułowe nanoszono po 10 ml lakieru). Po inkubacji mierzono strefy zahamowania wzrostu, wyniki podawano w mm. Za wysoką aktywność uznawano zahamowanie wzrostu powyżej 10 mm. W przypadku metody studzienkowej podawano wartość po odjęciu średnicy studzienek.

 2. Oceniono aktywność przeciwdrobnoustrojową płytek metalowych oraz szklanych pokrytych impregnatem wobec 2 szczepów drobnoustrojów S.aureus, C.albicans. Badania wykonano metodą ilościową na przygotowanych przez producenta płytkach o wielkości 4 cm2, dla płytek szklanym wykonano badania wobec S.aureus, dla płytek metalowych wobec S.aureus, C.albicans. Przygotowano inokulum drobnoustrojów o znanej gęstości 5×109 jtk/ml (S.aureus) oraz 7×107 jtk/ml (C.albicans) i naniesiono na powierzchnie płytek w objętości 100 ml. Liczbę drobnoustrojów oceniono zaraz po naniesieniu na płytkę oraz po 24 godzinnej inkubacji w warunkach temperatury 37°C.

 3. Zbadano aktywność przeciwdrobnoustrojową płytek metalowych pokrytych impregnatem (4 próbki oraz kontrola). Płytki poddano ekspozycji na mikroflorę powietrza przez 5 dni. Po tym czasie zbadano liczbę bakterii i grzybów metodą odcisku na pożywkach TSA (bakterie), MEA (grzyby) i inkubowano w warunkach temperatura 37°C, czas 24 godz. (bakterie), 27°C, 5 dni (grzyby). Po tym czasie zliczono kolonie wyrosłe na płytkach wyniki podano w jtk/4 cm2 powierzchni płytek.

 4. Przeprowadzono również badania ilościowe mikrobiologiczne 2 klamek wejściowych w przestrzeni publicznej przed i po dezynfekcji impregnatem. Dezynfekcję przeprowadzono na klamce impregnatem poprzez aplikację metodą napylania, po zwilżeniu impregnatem klamkę przetarto jałową ściereczką i poczekano do wyschnięcie przez 5 minut, następnie próbkę pobrano metodą wymazu. Dla drugiej klamki pobrano wymaz bez wykonanej dezynfekcji. Próbki pobrano jałową wymazówką i zawieszono w 10 ml sterylnej 0,85% soli fizjologicznej i wytrząsano przez 5 min. Następnie wykonano wysiew 0,1 ml na jałowe płytki i zalano półpłynnym podłożem TSA a następnie inkubowano w warunkach 37°C przez 24-48 godzin, a następnie zliczono wyrosłe kolonie, wynik podano w jtk/klamkę.

WNIOSKI:

Ad. 1

Stwierdzono, że impregnat wykazuje aktywność wobec hamowania wzrostu bakterii S.aureus i E.coli oraz drożdży C.albicans, niezależnie od wykorzystywanej metody badawczej. W przypadku pleśni A.niger impregnat wykazuje wysoką aktywność (strefa zahamowania wzrostu 15 mm w metodzie krążkowej oraz 40 mm w metodzie studzienkowej). Stwierdzono, że badany impregnat wykazuje wyższą aktywność wobec grzybów niż bakterii a wrażliwość drobnoustrojów kształtowała się w kolejności od najbardziej do najmniej wrażliwych: A.niger, C.albicans, S.aureus, E.coli.

Ad. 2

Tabela 1. Redukcja liczby drobnoustrojów na powierzchni płytek metalowych i szklanych z naniesionym impregnatem po 24 godzinach ekspozycji z drobnoustrojami

Rodzaj próbki

Liczba drobnoustrojów na powierzchni płytki [jtk/4 cm2]

Redukcja liczby drobnoustrojów [%]

Płytka metalowa kontrolna
S.aureus

1,98109

Płytka metalowa z impregnatem S.aureus

8,00107

95,9%

Płytka metalowa kontrolna
C.albicans

6,60107

Płytka metalowa z impregnatem C.albicans

4,00104

99,9%

Płytka szklana kontrolna
S.aureus

9,00108

Płytka szklana z impregnatem
S.aureus

7,20107

92,0%

– kontrola, nie dotyczy

Stwierdzono, że płytka metalowa oraz szklana pokryta impregnatem zahamowała wzrost obu testowanych drobnoustrojów po 24 godzinach ekspozycji. Efekt przeciwdrobnoustrojowy był wyższy dla drożdży C.albicans (redukcja liczby komórek o 99,9%) niż bakterii (redukcja 95,9%). Liczba komórek C.albicans na płytce metalowej została obniżona o 3 rzędy w skali logarytmicznej. Dla bakterii S.aureus stwierdzono obniżenie liczby bakterii o ok. 1,5 rzędu w skali logarytmicznej.

Ad. 3

Tabela 2. Aktywność przeciwdrobnoustrojowa płytek metalowych pokrytych impregnatem wobec bakterii i grzybów po ekspozycji 5 dni na mikroflorę powietrza – badania metoda odciskową

Próbki metalowych płytek pokrytych impregnatem

Liczba bakterii na powierzchni płytki po 5 dniach inkubacji [jtk/4 cm2]

Liczba grzybów na powierzchni płytki po 5 dniach inkubacji [jtk/4 cm2]

Kontrola

59

10

1

38

2

4

3

35

2

4

11

1

– brak wzrostu

Po 5 dniowej ekspozycji płytek (kontrolna oraz pokryta impregnatem) na mikroflorę powietrza stwierdzono obniżenie liczby drobnoustrojów na powierzchni płytki pokrytej lakierem. Liczba bakterii zmniejszyła się z poziomu 59 jtk/4 cm2 (kontrola) do 11 jtk/4 cm2 (próbka 4) – 35-38 jtk/4 cm2 (próbka 1 i 3), natomiast liczba grzybów z poziomu 10 jtk/4 cm2 (kontrola) do 1 jtk/4 cm2 (próbka 4) – 2-4 jtk/4 cm2 (próbka 2 i 3) . Wyniki świadczą o tym, że obecność impregnatu na powierzchni metalowej płytki zahamowała wzrost zarówno bakterii jak i grzybów.

Ad. 4

Wyniki badania mikrobiologicznego 2 klamek wejściowych w przestrzeni publicznej przed i po dezynfekcji impregnatem przedstawiono w Tabeli 3.

Tabela 3. Liczba drobnoustrojów przed i po dezynfekcji 2 klamek za pomocą impregnatu – badania metoda wymazów

Klamki

Liczba drobnoustrojów na powierzchni klamki [jtk/klamkę]

Klamka 1 przed dezynfekcją

5,0×102

Klamka 1 po dezynfekcji

0

Klamka 2 przed dezynfekcją

6,0×102

Klamka 2 po dezynfekcji

0

 1. – brak wzrostu w warunkach eksperymentu (w objętości 10 ml i wysiewie 0,1 ml)

Aplikacja impregnatu na klamki przez czas 5 min skutkowała obniżeniem liczby drobnoustrojów o ponad 2 rzędy w skali logarytmicznej (liczba drobnoustrojów obniżyła się do poziomu niewykrywalnego w warunkach eksperymentu).

Aktywność przeciwdrobnoustrojowa

Badanie wykonane przez firmę Proteon Pharmaceuticals

Do badania wykorzystano zawiesinę bakteriofagów o mianie: 2,08 x 10^9 CFU/ml

Inkubacja 30 min

Miano fagów (PFU/ml)
Kontrola- zawiesina fagów 2,81 x 10^8
Płytka metalu pokryta impregnatem 9,52 x 10^7
Płytka metalu niepokryta impregnatem 2,09 x 10^8

  

 

Inkubacja 4 h

Miano fagów (PFU/ml)
Kontrola- zawiesina fagów 2,32 x 10^7
Płytka metalu pokryta impregnatem 1,43 x 10^7
Płytka metalu niepokryta impregnatem 1,70 x 10^8

 

 

Podsumowanie badania przeciwwirusowego działania impregnatu w oparciu o użycie bakteriofagów:

 1. Miano wykorzystanych bakteriofagów wynosiło 2,08×10^9 PFU/ml.
 2. Próba z płytką metalową pokrytą badanym impregnatem redukowała o 54,45% miano bakteriofagów względem próby z płytką metalową niepokrytą badanym impregnatem, po inkubacji obu prób z bakteriofagami przez 30 minut.
 3. Próba z płytką metalową pokrytą badanym impregnatem redukowała o 91,59% miano bakteriofagów względem próby z płytką metalową niepokrytą badanym impregnatem, po inkubacji obu prób z bakteriofagami przez 4 godziny.
 4. Próba z płytką metalową pokrytą badanym impregnatem po inkubacji z bakteriofagami przez 30 minut redukowała o 95,44% miano bakteriofagów w stosunku do miana bakteriofagów użytych do badania.
 5. Próba z płytką metalową pokrytą badanym impregnatem po inkubacji z bakteriofagami przez 4 godziny redukowała o 99,32% miano bakteriofagów względem próby z płytką metalową niepokrytą badanym impregnatem.