Loading...

Powłoka do ochrony powierzchni przed zarazkami

Mikroby są wszędzie, a kontrolowanie ich wzrostu i rozprzestrzeniania się jest najważniejsze w dzisiejszym czasach. Działanie przeciwdrobnoustrojowe jest szczególnie ważne na powierzchniach publicznie dostępnych, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się szkodliwych bakterii i drobnoustrojów. Zapewnienie takiej wydajności bez wpływu na kolor, przezroczystość lub wygląd powierzchni jest podstawową wartością naszej technologii.

CoViGuard 24h/7 został zaprojektowany specjalnie z myślą o zapobieganiu wzrostowi drobnoustrojów zapewniając jednocześnie wysoce przezroczystą, trwałą, odporną na zarysowania powierzchnię. Powłoka jest przezroczysta i cienka, a tym samym zachowuje wygląd oryginalnego artykułu. CoViGuard 24h/7 jest opcją przyjazną dla środowiska, ponieważ stosuje się go za pośrednictwem rozpylanego sprayu nie zawierającego rozpuszczalnika, fluoru ani alkoholu utwardzany promieniami UV. Jego działanie opiera się na działaniu fotokatalitycznym i trwa do 30 dni.

PRODUKT PRZEBADANY PRZEZ AKREDYTOWANE LABORATORIA

Średnia grubość powłoki nałożonej jednokrotnie wynosi 4µm (testy odporności mechanicznej – badania wykonane przez firmę Anticorr).

Badanie przyczepności metodą siatki nacięć według normy PN-EN ISO 2409

 1. Badanie przyczepności metodą siatki nacięć według normy PN-EN ISO 2409 wskazuje, iż produkt CoViGuard posiada idealną przyczepność do podłoży, tj: metal, szkło, plexi.
 2. Badanie odporności na zarysowanie wykonane sklerometrem marki TestAn z rysikiem z węglika wolframu według normy PN-EN ISO 1518-1 wskazuje, iż:
 • powłoka nałożona na metalu przy sile 0,5N ulega zarysowaniu, natomiast przy sile 1N oraz 2N ulega zdarciu,
 • powłoka nałożona na plexi przy sile 0,5N ulega zarysowaniu, natomiast przy sile 1N oraz 2N ulega zdarciu,
 • powłoka nałożona na szkle przy sile 0,5N, 1N oraz 2N ulega zdarciu.

4. Badanie twardości powłoki przy użyciu wahadłowego testera twardości Koening/ Persoz według normy PN-EN ISO 1522 wskazuje, iż:

 • powłoka CoViGuard naniesiona na metal zwiększyła twardość powierzchni,
 • powłoka CoViGuard naniesiona na szkło nieznacznie zmniejszyła twardość powierzchni.
 1. Badanie przyczepności metodą siatki nacięć według normy PN-EN ISO 2409 wskazuje, iż produkt CoViGuard posiada idealną przyczepność do podłoży, tj: metal, szkło, plexi.
 2. Badanie odporności na zarysowanie wykonane sklerometrem marki TestAn z rysikiem z węglika wolframu według normy PN-EN ISO 1518-1 wskazuje, iż:
 • powłoka nałożona na metalu przy sile 0,5N ulega zarysowaniu, natomiast przy sile 1N oraz 2N ulega zdarciu,
 • powłoka nałożona na plexi przy sile 0,5N ulega zarysowaniu, natomiast przy sile 1N oraz 2N ulega zdarciu,
 • powłoka nałożona na szkle przy sile 0,5N, 1N oraz 2N ulega zdarciu.

4. Badanie twardości powłoki przy użyciu wahadłowego testera twardości Koening/ Persoz według normy PN-EN ISO 1522 wskazuje, iż:

 • powłoka CoViGuard naniesiona na metal zwiększyła twardość powierzchni,
 • powłoka CoViGuard naniesiona na szkło nieznacznie zmniejszyła twardość powierzchni.

Testy starzeniowe – badania wykonane przez firmę Anticorr

 1. Testy starzeniowe – badania wykonane przez firmę Anticorr
 • 30h ekspozycji w komorze starzeniowej odpowiada w przybliżeniu 30 dniom naturalnej ekspozycji na światło słoneczne,
 • dla każdego z poniższych badań pomiaru dokonywano przed i po 30h ekspozycji w komorze TestAn Xentest 2200,
 • wszystkie pomiary zostały wykonane na certyfikowanych kartach Leneta.

2. Pomiar różnicy barwy wykonany według normy PN-EN ISO 7724-3:2013 z wykorzystaniem kolorymetru TestAn DT-110, wskazuje, iż standardowy obserwator nie zauważy różnicy barw.

3. Pomiar połysku wykonany według normy PN-EN ISO 2813:2014-11 przy pomocy połyskomierza TestAn DT-060, wskazuje iż pokrycie powierzchni o wysokim połysku impregnatem CoViGuard nieznacznie zmniejsza jej połysk, natomiast wpływ promieniowania UV stopniowo niweluje ten efekt.

4. Pomiar siły krycia wykonany według normy PN-EN ISO 2814:2016 przy pomocy reflektometru TestAn DT-100, wskazuje, iż powłoka posiada wysoką przeźroczystość.

Aktywność przeciwdrobnoustrojowa

Badanie wykonane przez Politechnikę Łódzką

W badaniach wykorzystano  mikroorganizmy należące do Amerykańskiej Kolekcji Czystych Kultur ATCC, przechowywane w Kolekcji Czystych Kultur ŁOCK 105 PŁ: bakterie gramujemne pałeczki Escherichia coli ATCC 10536, bakterie gramdodatnie ziarniaki Staphylococcus aureus ATCC 6538, drożdże Candida albicans ATCC 10231, pleśnie Aspergillus niger ATCC 16404. Drobnoustroje należą do różnych grup (bakterie, grzyby), różnią się morfologią, fizjologia i wrażliwością na biocydy.

 • Badania aktywności przeciwdrobnoustrojowej impregantu wobec testowanych drobnoustrojów wykonano w pierwszym etapie metodą studzienkową oraz krążkową. Drobnoustroje posiewano metodą wgłębną na pożywki mikrobiologiczne: TSA, (Tryptic Soy Agar, Merck) (bakterie), MEA (Malt Extract Agar, Merck) (drożdże, pleśnie) i inkubowano w warunkach temperatura 37°C, czas 24-48  godz. (bakterie, drożdże), 27°C, 5 dni (grzyby). Aktywność impregnatu sprawdzano metodą studzienkową (przed inkubacją wycinano korkoborem studzienki do których dodawano 250 ml impregantu) lub metodą krążkową (na jałowe krążki bibułowe nanoszono po 10 ml lakieru). Po inkubacji mierzono strefy zahamowania wzrostu, wyniki podawano w mm. Za wysoką aktywność uznawano zahamowanie wzrostu powyżej 10 mm. W przypadku metody studzienkowej podawano wartość po odjęciu średnicy studzienek.

 

 • Oceniono aktywność przeciwdrobnoustrojową płytek metalowych oraz szklanych pokrytych impregnatem wobec 2 szczepów drobnoustrojów S.aureus, C.albicans. Badania wykonano metodą ilościową na przygotowanych przez producenta płytkach o wielkości 4 cm2, dla płytek szklanym wykonano badania wobec S.aureus, dla płytek metalowych wobec S.aureus, C.albicans. Przygotowano inokulum drobnoustrojów o znanej gęstości 5×109 jtk/ml (S.aureus) oraz 7×107 jtk/ml (C.albicans) i naniesiono na powierzchnie płytek w objętości 100 ml. Liczbę drobnoustrojów oceniono zaraz po naniesieniu na płytkę oraz po 24 godzinnej inkubacji w warunkach temperatury 37°C.

 

 • Zbadano aktywność przeciwdrobnoustrojową płytek metalowych pokrytych impregnatem (4 próbki oraz kontrola). Płytki poddano ekspozycji na mikroflorę powietrza przez 5 dni. Po tym czasie zbadano liczbę bakterii i grzybów metodą odcisku na pożywkach TSA (bakterie), MEA (grzyby) i inkubowano w warunkach temperatura 37°C, czas 24 godz. (bakterie), 27°C, 5 dni (grzyby). Po tym czasie zliczono kolonie wyrosłe na płytkach wyniki podano w jtk/4 cm2 powierzchni płytek.

 

 • Przeprowadzono również badania ilościowe mikrobiologiczne 2 klamek wejściowych w przestrzeni publicznej przed i po dezynfekcji impregnatem. Dezynfekcję przeprowadzono na klamce impregnatem poprzez aplikację metodą napylania, po zwilżeniu impregnatem klamkę przetarto jałową ściereczką i poczekano do wyschnięcie przez 5 minut, następnie próbkę pobrano metodą wymazu. Dla drugiej klamki pobrano wymaz bez wykonanej dezynfekcji. Próbki pobrano jałową wymazówką i zawieszono w 10 ml sterylnej 0,85% soli fizjologicznej i wytrząsano przez 5 min. Następnie wykonano wysiew 0,1 ml na jałowe płytki i zalano półpłynnym podłożem TSA a następnie inkubowano w warunkach 37°C przez 24-48 godzin, a następnie zliczono wyrosłe kolonie, wynik podano w jtk/klamkę.

 

WNIOSKI:

Ad. 1

Stwierdzono, że impregnat wykazuje aktywność wobec hamowania wzrostu bakterii S.aureus i E.coli oraz drożdży C.albicans, niezależnie od wykorzystywanej metody badawczej. W przypadku pleśni A.niger impregnat wykazuje wysoką aktywność (strefa zahamowania wzrostu 15 mm w metodzie krążkowej oraz 40 mm w metodzie studzienkowej). Stwierdzono, że badany impregnat wykazuje wyższą aktywność wobec grzybów niż bakterii a wrażliwość drobnoustrojów kształtowała się w kolejności od najbardziej do najmniej wrażliwych: A.niger, C.albicans, S.aureus, E.coli.

 Ad. 2

Tabela 1. Redukcja liczby drobnoustrojów na powierzchni płytek metalowych i szklanych z naniesionym impregnatem po 24 godzinach ekspozycji z drobnoustrojami

Rodzaj próbki Liczba drobnoustrojów na powierzchni płytki [jtk/4 cm2] Redukcja liczby drobnoustrojów [%]
Płytka metalowa kontrolna
S.aureus
1,98´109
Płytka  metalowa z impregnatem S.aureus 8,00´107 95,9%
Płytka metalowa kontrolna
C.albicans
6,60´107
Płytka  metalowa z impregnatem  C.albicans 4,00´104 99,9%
Płytka szklana kontrolna
S.aureus
9,00´108
Płytka  szklana z impregnatem
S.aureus
7,20´107 92,0%

– kontrola, nie dotyczy

Stwierdzono, że płytka metalowa oraz szklana pokryta impregnatem zahamowała wzrost obu testowanych drobnoustrojów po 24 godzinach ekspozycji. Efekt przeciwdrobnoustrojowy był wyższy dla drożdży C.albicans (redukcja liczby komórek o 99,9%) niż bakterii (redukcja 95,9%). Liczba komórek C.albicans na płytce metalowej została obniżona o 3 rzędy w skali logarytmicznej. Dla bakterii S.aureus stwierdzono obniżenie liczby bakterii o ok. 1,5 rzędu w skali logarytmicznej.

Ad. 3

Tabela 2. Aktywność przeciwdrobnoustrojowa płytek metalowych pokrytych impregnatem wobec bakterii i grzybów po ekspozycji 5 dni na mikroflorę powietrza – badania metoda odciskową

Próbki metalowych płytek pokrytych impregnatem Liczba bakterii na powierzchni płytki po 5 dniach inkubacji [jtk/4 cm2] Liczba grzybów na powierzchni płytki po 5 dniach inkubacji [jtk/4 cm2]
Kontrola 59 10
1 38
2 4
3 35 2
4 11 1

– brak wzrostu

Po 5 dniowej ekspozycji płytek (kontrolna oraz pokryta impregnatem) na mikroflorę powietrza stwierdzono obniżenie liczby drobnoustrojów na powierzchni płytki pokrytej lakierem. Liczba bakterii zmniejszyła się z poziomu 59 jtk/4 cm2 (kontrola) do 11 jtk/4 cm2 (próbka 4) – 35-38 jtk/4 cm2 (próbka 1 i 3), natomiast liczba grzybów z poziomu 10 jtk/4 cm2 (kontrola) do 1 jtk/4 cm2 (próbka 4)  – 2-4 jtk/4 cm2 (próbka 2 i 3) . Wyniki świadczą o tym, że obecność impregnatu na powierzchni metalowej płytki zahamowała wzrost zarówno bakterii jak i grzybów.

Ad. 4

Wyniki badania mikrobiologicznego 2 klamek wejściowych w przestrzeni publicznej przed i po dezynfekcji impregnatem przedstawiono w Tabeli 3.

Tabela 3. Liczba drobnoustrojów przed i po dezynfekcji 2 klamek za pomocą impregnatu – badania metoda wymazów

Klamki Liczba drobnoustrojów na powierzchni klamki [jtk/klamkę]
Klamka 1 przed dezynfekcją 5,0×102
Klamka 1 po dezynfekcji 0
Klamka 2 przed dezynfekcją 6,0×102
Klamka 2 po dezynfekcji 0
 • – brak wzrostu w warunkach eksperymentu (w objętości 10 ml i wysiewie 0,1 ml)

Aplikacja impregnatu na klamki przez czas 5 min skutkowała obniżeniem liczby drobnoustrojów o ponad 2 rzędy w skali logarytmicznej (liczba drobnoustrojów obniżyła się do poziomu niewykrywalnego w warunkach eksperymentu).

Aktywność przeciwdrobnoustrojowa

Badanie wykonane przez firmę Proteon Pharmaceuticals

Do badania wykorzystano zawiesinę bakteriofagów o mianie: 2,08 x 10^9 CFU/ml

Inkubacja 30 min

Miano fagów (PFU/ml)
Kontrola- zawiesina fagów 2,81 x 10^8
Płytka metalu pokryta impregnatem 9,52 x 10^7
Płytka metalu niepokryta impregnatem 2,09 x 10^8

Inkubacja 4 h

Miano fagów (PFU/ml)
Kontrola- zawiesina fagów 2,32 x 10^7
Płytka metalu pokryta impregnatem 1,43 x 10^7
Płytka metalu niepokryta impregnatem 1,70 x 10^8

Podsumowanie badania przeciwwirusowego działania impregnatu w oparciu o użycie bakteriofagów:

 1. Miano wykorzystanych bakteriofagów wynosiło 2,08×10^9 PFU/ml.
 2. Próba z płytką metalową pokrytą badanym impregnatem redukowała o 54,45% miano bakteriofagów względem próby z płytką metalową niepokrytą badanym impregnatem, po inkubacji obu prób z bakteriofagami przez 30 minut.
 3. Próba z płytką metalową pokrytą badanym impregnatem redukowała o 91,59% miano bakteriofagów względem próby z płytką metalową niepokrytą badanym impregnatem, po inkubacji obu prób z bakteriofagami przez 4 godziny.
 4. Próba z płytką metalową pokrytą badanym impregnatem po inkubacji z bakteriofagami przez 30 minut redukowała o 95,44% miano bakteriofagów w stosunku do miana bakteriofagów użytych do badania.
 5. Próba z płytką metalową pokrytą badanym impregnatem po inkubacji z bakteriofagami przez 4 godziny redukowała o 99,32% miano bakteriofagów względem próby z płytką metalową niepokrytą badanym impregnatem.

Działanie powłoki CoViGuard 24h/7 oparte jest na procesie fotokatalizy zachodzącej z udziałem światła w obecności TiO2, który generuje powstawanie reaktywnych from tlenu (RFT), głównie O2-∙ i ∙OH odpowiedzialnych za rozkład zanieczyszczeń organicznych, bakterii i wirusów utleniając je do H2O i CO2. RFT rozkładają materię organiczną powodując zaburzenie błony komórkowej, po którym następuje utrata niezbędnych funkcji, takich jak aktywność oddechowa prowadząca do śmierci komórki. Na skutek odziaływania z promieniowaniem zabrudzenia nagromadzone na hydrofilowych powierzchniach pokrytych nano-TiO2 ulegają dekompozycji, tracą swoją przyczepność i z łatwością mogą zostać zmyte. Fotokatalityczna produkcja rodników hydroksylowych przez TiO2 przyspiesza rozrywanie wiązań chemicznych w lotnych związkach organicznych, co sprawia, że gazy stają się nieszkodliwe dla ludzi. Dodatkowo oczyszczają przy tym powietrze z nieprzyjemnych zapa­chów (np. moczu, fekaliów, tlenku azotu, formaldehydu, benzyny)

PORÓWNANIE Z INNYMI METODAMI DEZYNFEKCJI