Loading...
Logotypy unijne

DLA AKCJONARIUSZY

PIERWSZE WEZWANIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI

do złożenia dokumentów akcji w celu ich dematerializacji

Zarząd Spółki pod firmą HydroSafeGuard S.A. z siedzibą w Łodzi na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 z późn. zm.) wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji (odcinków zbiorowych) w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy złożyć w siedzibie Spółki w Łodzi, Al. Kościuszki 80/82 lok.1001, 90-437 Łódź.
Informujemy jednocześnie, że zgodnie z w/w art. 16 ustawy, spółka zobowiązana jest wezwać akcjonariuszy pięciokrotnie, w związku z czym niniejsze wezwanie jest pierwszym z wymaganych pięciu. Kolejne wezwania zostaną dokonane w odstępach nie dłuższych niż miesiąc i nie krótszych niż dwa tygodnie.
Informację o wezwaniu udostępnia się na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami przez okres nie krótszy niż trzy lata od pierwszego wezwania.
Złożenie dokumentów akcji (odcinka zbiorowego) odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem.
Łódź, 30.09.2020r.

DRUGIE WEZWANIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI

do złożenia dokumentów akcji w celu ich dematerializacji

Zarząd Spółki pod firmą HydroSafeGuard S.A. z siedzibą w Łodzi na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 z późn. zm.) wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji (odcinków zbiorowych) w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy złożyć w siedzibie Spółki w Łodzi, Al. Kościuszki 80/82 lok.1001, 90-437 Łódź.

Informujemy jednocześnie, że zgodnie z w/w art. 16 ustawy, spółka zobowiązana jest wezwać akcjonariuszy pięciokrotnie, w związku z czym niniejsze wezwanie jest drugim z wymaganych pięciu. Kolejne wezwania zostaną dokonane w odstępach nie dłuższych niż miesiąc i nie krótszych niż dwa tygodnie.

Informację o wezwaniu udostępnia się na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami przez okres nie krótszy niż trzy lata od pierwszego wezwania.

Złożenie dokumentów akcji (odcinka zbiorowego) odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem.
Łódź, 27.10.2020r.

TRZECIE WEZWANIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI

do złożenia dokumentów akcji w celu ich dematerializacji

Zarząd Spółki pod firmą HydroSafeGuard S.A. z siedzibą w Łodzi na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 z późn. zm.) wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji (odcinków zbiorowych) w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy złożyć w siedzibie Spółki w Łodzi, Al. Kościuszki 80/82 lok.1001, 90-437 Łódź.

Informujemy jednocześnie, że zgodnie z w/w art. 16 ustawy, spółka zobowiązana jest wezwać akcjonariuszy pięciokrotnie, w związku z czym niniejsze wezwanie jest trzecim z wymaganych pięciu. Kolejne wezwania zostaną dokonane w odstępach nie dłuższych niż miesiąc i nie krótszych niż dwa tygodnie.

Informację o wezwaniu udostępnia się na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami przez okres nie krótszy niż trzy lata od pierwszego wezwania.

Złożenie dokumentów akcji (odcinka zbiorowego) odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem.

Łódź, 23.11.2020r.

CZWARTE WEZWANIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI

do złożenia dokumentów akcji w celu ich dematerializacji

Zarząd Spółki pod firmą HydroSafeGuard S.A. z siedzibą w Łodzi na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 z późn. zm.) wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji (odcinków zbiorowych) w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy złożyć w siedzibie Spółki w Łodzi, Al. Kościuszki 80/82 lok.1001, 90-437 Łódź.

Informujemy jednocześnie, że zgodnie z w/w art. 16 ustawy, spółka zobowiązana jest wezwać akcjonariuszy pięciokrotnie, w związku z czym niniejsze wezwanie jest czwartym z wymaganych pięciu. Kolejne wezwania zostaną dokonane w odstępach nie dłuższych niż miesiąc i nie krótszych niż dwa tygodnie.

Informację o wezwaniu udostępnia się na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami przez okres nie krótszy niż trzy lata od pierwszego wezwania.

Złożenie dokumentów akcji (odcinka zbiorowego) odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem.
Łódź, 21.12.2020r.

REJESTR AKCJONARIUSZY

1) przetwarzanie danych osobowych przez PKO BP
2) Rejestr Akcjonariuszy prowadzony jest przez PKO BP S.A.

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy, że:

 1. Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302, w tym Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego („PKO BP BM”), funkcjonujące jako wydzielona jednostka organizacyjna Banku zwana dalej „Bankiem”.

 1. Inspektor Ochrony Danych

W Banku powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: iod@pkobp.pl. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej Banku w zakładce „RODO”.

 1. Kategorie danych osobowych

Bank przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: (np. imię, nazwisko, nr tel służbowy., adres e-mail służbowy).

 1. Cel przetwarzania danych i podstawy prawne

Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Bank w celu przygotowania wnioskowanej dokumentacji, zawarcia i realizacji umowy oraz ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przez ewentualnymi roszczeniami drugiej Strony zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia.

 1. Udostępnienie danych osobowych

Pani/Pana dane mogą być udostępniane przez Bank:

 1. podmiotom i organom, którym Bank jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
 2. podmiotom, z którymi Bank współpracuje przy świadczeniu usługi.
 3. Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń przez Bank w związku z prowadzoną działalnością lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Banku, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

Informacje dotyczące okresów przechowywania danych są dostępne na stronie internetowej Banku w zakładce „RODO”.

 1. Przysługujące prawa

W związku z przetwarzaniem przez Bank Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:

 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo do sprostowania danych osobowych,
 • prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania, oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania,
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 1. Wymóg podania danych

Pani/Pana dane osobowe są niezbędne do wykonania wnioskowanego zobowiązania Banku i niemożliwe do wykonania bez podania danych.

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.